Tất cả sản phẩm

Hiển thị 1-14 trong tổng số 14 kết quả

Sakura Finetek

Sakura Finetek

Sakura Finetek

Sakura Finetek được thành lập tử năm 1871 hãng sản xuất thiết bị giải phẫu bênh có độ tin cậy cao

Tissue-Tek Xpress® x120

Máy xử lý mô VIP® 6 AI

Histo-Tek® VP1 ™

Tissue-Tek® Tissue Clear® Xylene 

Sáp Paraffin Tissue-Tek®

Hệ thống cassette có thể phân chia mô-Tek® Paraform®

Gel Tissue-Tek® Paraform®

Tissue-Tek® Paraffin Wax

sakura finetek
Sakura Finetek

Hệ thống bàn điều khiển nhúng Tissue-Tek® TEC ™ 6

Bảng điều khiển Cryo Tissue-Tek® TEC ™ Plus

Hệ thống băng sinh thiết Tissue-Tek® Uni-Cassette®

Tissue-Tek® Uni-Cassette®

Tissue-Tek® Xử lý / Cassette

Tissue-Tek® Mega-Cassette ™

Mô sinh học 6 buồng mô-Tek®

Băng sinh thiết Tissue-Tek®

Tissue-Tek® Super Mega-Cassette ™

Hệ thống khuôn cơ sở Tissue-Tek®

Tissue-Tek AutoSection® Automated Microtome

Financial Solution Tissue-Tek AutoSection®

Accu-Cut® SRM™ 200 Rotary Microtome

Tissue-Tek® Glas™ Microscope Slides

Tissue-Tek Prisma® Plus & Tissue-Tek Film®

Tissue-Tek® Prisma Plus & Tissue-Tek® Glas™ g2

Tissue-Tek® Coverslipping Film

Tissue Tek® DRS™ 2000

Tissue-Tek® Manual Slide Staining Kit

Tissue‐Tek® Glas™ g2 Coverslips & Easy Holder

Tissue-Tek® Glas™ Coverslips

Tissue-Tek® Glas™ Mounting Media

Cyto-Tek® 2500 Cytocentrifuge

Tissue-Tek® Lab Aid® Ultra™ II Cabinets

Tissue-Tek® Lab Aid® Filing Cabinet System

Tissue-Tek® Uni-Cassette® Filing Cabinets

Tissue-Tek® Cryo3® Flex Microtome/Cryostat

Tissue-Tek® O.C.T.™ Compound

Tissue-Tek® AutoWrite®  Cassette Printer

Stacks Tissue-Tek® Uni-Cassette